Xổ số kiếm tiền tại nhà | Nhận 150K miễn phí

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG GIẢNG VIÊN HỢP ĐỒNG

xổ số kiếm tiền tại nhà Thông báo tuyển dụng 02 giảng viên hợp đồng:

  1. Giảng viên giảng dạy ngành kỹ thuật xét nghiệm y học:01
  2. Giảng viên giảng dạy ngành kỹ thuật phục hồi chức năng: 01 xổ số kiếm tiền tại nhà xổ số kiếm tiền tại nhà